Användarvillkor

Allmänna villkor
Följande villkor gäller för tillgång till och användande av denna webbplats. Ditt användande av webbplatsen innebär att Du godkänner och accepterar dessa villkor utan undantag. Webbplatsen ägs av WellByCare Nordic AB, org. nr 556586-4948, info@vellby.com

General Data Protection Regulation (GDPR) 
Personuppgifterna som du registrerar på Vellby.se kommer att hanteras av WellByCare Nordic AB. Personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR. 

Vi behöver dina personuppgifter för att säkerställa inloggning, betalning och för att kunna kontakta dig via mail eller brev. Vi kommer inte att lämna några kontaktuppgifter vidare till samarbetspartners eller annan tredje part.

De personuppgifter som kan komma att behandlas är sådana som du lämnat till WellByCare Nordic AB genom att registrera dig som medlem.

Genom att godkänna våra allmänna villkor samtycker du till vår behandling av dina personuppgifter som den beskrivits ovan. Du har rätt att en gång om året, kostnadsfritt, få information om vilka personuppgifter WellByCare Nordic AB har om dig och hur dessa används. Begäran ska göras skriftligen. Du har också alltid rätt att skriftligen begära rättelse av felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter och att återkalla lämnade samtycken. För begäran om information, rättelse etc. kan du vända dig till info@vellby.com.

Användning av material samt upphovsrätt
Du får gärna ladda ned, visa upp eller skriva ut information från denna webbplats. Denna information är emellertid endast avsedd för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk. Denna rätt utgör inte någon överföring av äganderätten till webbplatsen och dess material. Denna webbplats och materialet på denna, inbegripet all text och alla bilder (”material”), ägs av WellByCare Nordic AB. Inga ändringar i avsikt att reproducera materialet på nytt får göras. Materialet får inte kopieras eller användas på annat sätt utan att WellByCare Nordic AB först har medgivit detta skriftligen. På alla kopior av webbplatsen och dess material måste alla WellByCare Nordic AB copyrightmeddelanden (Copyright © WellByCare Nordic AB) och andra meddelanden om ägarrätt lämnas kvar.

Friskrivning från skadeståndsansvar
Innehållet i denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick och enligt tillgång. Användningen av information, verktyg och tjänster på denna webbplats sker alltid på egen risk och på användarens eget ansvar, t ex vilka uppgifter som läggs in och hur detta uppfyller eventuella sekretesskrav i verksamheten.

WellByCare Nordic AB påtar sig inte ansvar för någon som helst skada som uppkommer till följd av att en användare har fått tillgång till eller inte har kunnat få tillgång och använt denna webbplats och att man som användare till följd av denna tillgång har förlitat sig på tillhandahållen information.

WellByCare Nordic AB garanterar inte att informationen som ges är i alla delar heltäckande och kan därför inte heller ta något ansvar för eventuella förluster som orsakats av felaktig information i denna webbtjänst.

Inte heller påtar vi oss ansvar för om användare vid något tillfälle inte har kunnat få tillgång till webbplatsen.WellByCare Nordic AB friskriver sig från allt ansvar för direkt och indirekt skada av vilket slag det må vara. Denna begränsning gäller även skada eller virus som kan påverka användarens datorutrustning genom användningen av webbplatsen.

Tillämplig lag
Denna ansvarsfriskrivning och materialet på denna webbplats skall lyda under och tolkas i enlighet med materiell svensk rätt. Eventuella tvister som uppstår till följd av eller i samband med denna ansvarsfriskrivning skall, om de inte löses i godo, avgöras av svensk domstol.

Länkar till andra webbplatser
WellByCare Nordic AB tar inget ansvar för materialet på eller funktionen hos dessa webbplatser och skall inte ha något ansvar för skada som uppkommer till följd av materialet på eller funktionen hos dessa webbplatser.

I vår e-post till dig
I en del av vår e-post använder vi länkar som leder till innehåll på vår webbsida. Vi mäter klick-frekvensen på dessa länkar vilket hjälper oss att förstå vad som är intressant i vår kommunikation till dig. Om du inte vill delta i en sådan mätning bör du inte klicka på länkar i mail från oss.

Information i befintligt skick
Informationen på denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick. WellByCare Nordic AB gör inga utfästelser och ger inga underförstådda garantier avseende materialet. WellByCare Nordic AB tar inget ansvar och åtar sig ingen ersättningsskyldighet av något slag med anknytning till eller i samband med användningen av denna webbplats eller materialet därpå. Dessutom varken garanterar eller utfäster sig WellByCare Nordic AB att din användning av materialet på denna webbplats inte kommer att innebära intrång i rättigheter tillhörande tredje part som inte ägs av WellByCare Nordic AB.